Bild 1 von 5: Raspberry Pi 3B+

Pünktlich zum Pi-Day gibt es ab heute den Raspberry Pi 3B+ (Foto: Raspberry Pi Foundation)